hi
"岳阳楼"的相关文章
 • 《岳阳楼记》原文、节奏划分及理解填空: 原文:庆历/四年春,滕(téng)子京/谪(zhé)守巴陵郡。越/明年,政通/人和,...
  http://www.it109.com/71b3c299b3a5b6ab3a959d85f0a5e52f.html
 • http://www.it109.com/14f2918ffbcb52456a85e220dcce4814.html
 • 《岳阳楼记》 作者:范仲淹 庆历四年春,滕子京谪(zhé)守巴陵郡。越明年,政通人和, 百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,...
  http://www.it109.com/775ac6773c71a89be47f0d4e5f619568.html
 • 岳阳楼记知识点梳理 - 岳阳楼记 知识点 一、文章知识 1、本文出自《范文正公集》 ,作者是北宋文学家、政治家范仲淹。 2、归纳段意 第一段:写重修岳阳楼的...
  http://www.it109.com/f0e0be4d5afcaf02fb450a073ee229d7.html
 • 《岳阳楼记》知识汇总 一、文学常识: 范仲淹(989-1052) ,字希文,苏州吴县(现江苏省吴县)人, 北宋著名的政治家、 思想家、军事家和...
  http://www.it109.com/a9b67a9b2b6f8a720ecb5a6ee60e967a.html
 • 登岳阳楼 杜甫 昔闻洞庭水,今上岳阳楼。 吴楚东南坼 (chè) ,乾坤日夜浮。 亲朋无一字,老病有孤舟。 戎马关山北,凭轩涕泗流。 望洞庭...
  http://www.it109.com/0cb91bc7a590c4f358b48056fa221b68.html
 • http://www.it109.com/3ad87a2a6aaa0cd435274b9da5d72c1e.html
 • http://www.it109.com/88dbf6fc6d8975f43637416139068d26.html
 • 27、岳阳楼记 范仲淹 尖扎县康杨中学教师:祁成峰 目标要求: 1、朗读、背诵全文。 2、学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起...
  http://www.it109.com/ff4c15863ee2c84f343f62850de43b32.html
 • 我自己就是初三学生,总结的资料都是老师上课讲的,我自己是按着这个复习,绝对够全
  http://www.it109.com/374434501a830f043e7e74089396af85.html
 • 岳阳楼游记 很小的时候就听别人说起过洞庭湖, “洞庭鱼米乡” “八百里洞庭” ,使我对 洞庭湖产生了美好的向往。 可却殊不知在美丽的洞庭湖...
  http://www.it109.com/8ff16c0852c3aa794c96c0935d27e10c.html
 • 比较阅读(七) 【甲】嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲。居庙堂之高则忧其民;处 江湖之远则忧其君...
  http://www.it109.com/225ce1558b6d5e12405e032e865ea2da.html
 • 岳阳楼记 1、范仲淹,字希文、北宋文学家、政治家、军事家,有《 范文正公文集 》 ,我们曾学过他 的《渔家傲》 。 2、本文写于庆历...
  http://www.it109.com/c557541f2d0f9d48b33f489e4870f231.html
 • 岳阳楼记知识点 文言基础记忆 1.给加点的字注音。 属 予作文以记之( zhǔ ). 阴风怒号 ( háo ). 浩浩汤汤 ( ...
  http://www.it109.com/9db1c9f2c77be9f2cc1afa2665191093.html
 • 《岳阳楼记》原文、重点词语及注释 翻译(纯原创)_语文_高中教育_教育专区。《岳阳楼记》原文、重点词语及注释 逐句翻译(纯原创)复习资料 ...
  http://www.it109.com/49299c02adf35d8a437f354c3f56fb45.html
 • welcome to visit yue yang tower,first i want to ask you a question who make the yueyan...
  http://www.it109.com/eb45cfb94d05818ddc14db2bd392f255.html
 • 感谢胡豪杰为大家收集! 《岳阳楼记》 范仲淹 庆历四年春, 滕子京谪守巴陵郡。 越明年, 政通人和, 百废俱兴, 乃重修 岳阳...
  http://www.it109.com/90ce5dc71cb8c843549ea20f13d2fd60.html
 • http://www.it109.com/bf372b3cf0c35d77ab4f04e9f9a08738.html
 • http://www.it109.com/4a2bdb4727adc1ab851580bcc478304a.html
 • http://www.it109.com/780ec562131f05178437d3adc981132e.html
hi
hi

热门关注

hi